Získajte 8000 € na výstavbu domu! Štátny príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie A0. Vyberte si z ponuky až 231 domov. viac info.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB

Požadavky na energetickou náročnost budov stanovuje Zák. č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí  Vyhl. 264/2020 Sb., jejíž účinnost je k 1. 9. 2020.

Průkaz energetické náročnosti (PENB) je dokument, který popisuje danou budovu prostřednictvím dílčích ukazatelů energetické náročnosti. Budova je hodnocena na základě vypočtené spotřeby energie, která se stanoví z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technických systémů, v případě spotřeby paliv je spotřeba energie vztažena k výhřevnosti paliva. Budova je na základě výpočtového hodnocení zatříděna do příslušné stupnice, která je odvozena od tzv. „referenční budovy“.

Referenční budovou se rozumí výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy.

Hodnocení budovy je prováděno na úrovni několika dílčích ukazatelů, kterými jsou zejména:

a) primární energie z neobnovitelných zdrojů energie vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy

b) celková dodaná energie za rok vztažená na metr čtvereční energeticky vztažné plochy

c) průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy


Kromě těchto ukazatelů je možné v PENB nalézt i další ukazatele, které však spíše jen doplňují výše uvedené. Jsou to:

d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, nucené větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy za rok vztažené na metr čtvereční energeticky vztažné plochy,

e) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,

f) účinnost technických systémů


Z pohledu uživatele budovy je patrně nejdůležitějším ukazatelem tzv. „celková dodaná energie“. Ta se nachází v grafickém vyobrazení PENB vpravo v okénku, kde je uvedena hodnota měrné dodané energie vztažené na 1 m2 energeticky vztažné plochy budovy a zároveň je uvedena třída energetické kategorie pro tuto celkovou dodanou energii. Jedná se o energii, která odpovídá spotřebované energii v technických jednotkách tak, jak by ji uživatel teoreticky mohl evidovat na měřidlech (elektroměr, plynoměr, atd.) či fakturačních dokladech od svého dodavatele energie.


Nejviditelnější částí grafického vyobrazení je stupnice s jednotlivými třídami pro tzv. „primární energii z obnovitelných zdrojů“. Tato energie je vypočtena pomocí faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů energie a v podstatě vyjadřuje dopad budovy na životní prostředí. Tuto energii nelze zachytit prakticky na žádných měřidlech energie, neboť se jedná o teoretickou hodnotu stanovenou přepočtem pomocí vyhláškou daných koeficientů z energie dodané. V případě, že budova využívá převážně obnovitelné zdroje (biomasa, energie slunce), je v rámci této stupnice hodnocena velmi příznivě, tj. v kategorii B či A. V případě, že využívá větší procento neobnovitelných zdrojů, které mají vyšší přepočtový koeficient (např. elektřina), pohybuje se budova v rámci této kategorie v třídě C či D a to i tehdy, je-li nadstandardně zateplena a disponuje energetickými zdroji s vysokou účinností. Pozor! I v případě dosažení kategorie C či dokonce D může budova splňovat požadavky na výstavbu nové budovy dle Vyhl. 264/2020 Sb.!!! Zatřídění do stupnice této primární energie záleží především na volbě zdrojů vytápění a ohřevu teplé vody.


Z hlediska primární neobnovitelné energie se typové rodinné domy EUROLINE zpravidla nacházejí v kategoriích B nebo C (případně i D) v závislosti na tom, pro jaký zdroj vytápění a ohřevu teplé vody se stavebník rozhodne. U dodané energie se pak domy nacházejí zpravidla v kategorii A nebo B.

Proč projekt
od nás?

1
Jednička
na trhu
26
Let zkušeností
29
Oceněných projektů
1146
Domů
v nabídce
34000
Realizovaných projektů